Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BOSS MACHINERY B.V. (2018)

If necessary  Boss Machinery B.V. will submit on first request a translation in English of these general terms and conditions.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 529.35.841.

Artikel 1: Definities
1.1 Boss Machinery B.V. (KvK 52935841) en aan haar gelieerde werkmaatschappijen, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zullen hierna volgend aangeduid worden met: "wij" en “ons”.
1.2 Onder "wederpartij" en/of “opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).
1.3 Alle zuster-, dochter- en moedervennootschappen en/of andere tot Boss Machinery  B.V. behorende vennootschappen worden aangeduid als “concernvennootschappen”.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, overeenkomsten van opdracht (strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door ons) alsmede alle rechtshandelingen, leveringen, werkzaamheden en diensten verricht door ons, alsmede diensten verkocht via ons, waaronder alle precontractuele situaties alsmede in de toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen inzake onder andere de verkoop van (tweedehands) machines, (bedrijfs)voertuigen, onderdelen en toebehoren, het verrichten van reparatie-, onderhouds- en overige werkzaamheden aan de producten en/of machines en / of  voertuigen, en hierbij behorende diensten.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
2.4 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de wederpartij en ons gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
2.5 Als wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij in enigerlei mate het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.
3.2 Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door ons, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen.
3.3 Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

Artikel 4: Totstandkoming
4.1 De overeenkomst komt tot stand, voor zover van toepassing binnen de door ons gestelde termijn, op het moment van ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van een aanbod. Indien de wederpartij een aanbod doet en/of een opdracht geeft, op het moment dat wij het aanbod en/of de opdracht schriftelijk hebben goedgekeurd en bevestigd dan wel wanneer door ons een begin van uitvoering van de opdracht is gemaakt.
4.2 Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij dit schriftelijk hebben goedgekeurd en bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons schriftelijk bevestigd en goedgekeurd is, is de overeenkomst nog niet tot stand gekomen.
4.3 Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door ons personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door ons aan de wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
4.4 Geplaatste orders via tussenpersonen, waaronder agenten, vertegenwoordigers of wederverkopers, zijn slechts rechtsgeldig, nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze door ons door daartoe bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5: Prijzen
5.1 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden (waaronder begrepen bancaire transactiekosten) en zijn gebaseerd op de levering af onze vestiging, behoudens voor zo ver schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro’s, of in een andere door ons overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de wederpartij, tenzij nader schriftelijk overeengekomen.
5.3 Wanneer de betalingstermijn in Artikel 7.1 wordt overschreden behouden wij ons het recht voor eventuele koersverschillen door middel van een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen. 5.4 Wij behouden ons het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een al dan niet voorziene verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren en/of wettelijke heffingen, w.o. arbeidslonen, premies, materialen, (transport)tarieven (van derden) en koerswijzigingen.
5.5 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn afleveringskosten, servicekosten en kosten voor verzending, etc., nimmer in onze prijs inbegrepen.
5.6 Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
5.7 Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoeringen van de overeenkomst mogelijk te maken en/of doordat zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de wederpartij ten gevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons bij de wederpartij in rekening gebracht.
5.8 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de teksten van drukwerk, (online) advertenties en/of andere vormen van marketing uitingen

Artikel 6: Annulering
6.1 Bij annulering door de wederpartij zijn wij gerechtigd om een gedeelte van de aanbetaling gelijk aan 10% van de verkoopprijs met een minimum van € 1.500,- per object uit hoofde van annuleringsvergoeding in te houden en niet te restitueren, onverminderd ons recht om aanvullende vergoeding te eisen indien de gemaakte kosten (waaronder leverings-, opslag-, verzekerings- en stallingkosten) hoger zijn dan het aanbetalingsbedrag.

Artikel 7: Betaling
7.1 De wederpartij is verplicht alle facturen vóór de aflevering van de betreffende zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden/diensten te betalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij zullen de betreffende zaken niet eerder leveren respectievelijk de betreffende werkzaamheden en/of diensten verrichten, dan na volledige betaling van alle facturen. Alle facturen dienen uiterlijk 8 dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, na totstandkoming van de overeenkomst door de wederpartij te zijn voldaan. Verrekening met vorderingen die de wederpartij op ons stelt te hebben, is niet toegestaan.
7.2 Wij hebben echter de mogelijkheid om betalingsuitstel goed te keuren. Hierbij zijn wij gerechtigd om de overeengekomen korting te laten vervallen om, met terugwerkende kracht, 2% rente over het openstaande bedrag per maand te eisen van de wederpartij en om €35,- stallingskosten per machine  of voertuig per dag te eisen van de wederpartij. Daarbij behouden wij te allen tijde het recht om de overeenkomst alsnog geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden
7.3 De wederpartij is gehouden om binnen twee dagen na totstandkoming van de overeenkomst een aanbetaling te hebben voldaan van minimaal 10% van de bruto verkoopwaarde van de objecten met een minimum van €1.500,- per object, of een ander door ons in de overeenkomst of een bijlage daarvan vast te stellen bedrag. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten.
7.4 Indien de in artikel 7.3 vermelde aanbetaling niet binnen twee dagen door ons is ontvangen, zijn wij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.
7.5 Indien de wederpartij een object voor eigen rekening en risico wenst te exporteren, buiten de Europese Unie, dient de wederpartij voor levering van het object een borgstelling te hebben voldaan, welke gerestitueerd wordt nadat het object elektronisch correct geëxporteerd (en afgemeld) is. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt per object een borg ter hoogte van de Nederlandse BTW.
7.6 Bij het uitblijven van (tijdige) betaling van vreemde valuta bedragen, binnen de in artikel 7.1 danwel 7.3 bedoelde termijn(en), behouden wij ons het recht voor valutaschommelingen ten opzichte van de euro aan de wederpartij door te berekenen.
7.7 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering ziet.
7.8 Boss machinery B.V. en/of haar concernvennootschappen, voor wie wij met betrekking tot het bepaalde in dit artikel als gemachtigde optreden, zijn steeds bevoegd om al hetgeen wij, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, te vorderen hebben op en/of verschuldigd zijn aan de wederpartij te verrekenen met al hetgeen de wederpartij van ons te vorderen heeft en/of aan ons verschuldigd is, danwel ons ter zake van die van (één of meer van) die vordering(en) op een opschortingsrecht te beroepen. Boss Machinery B.V., haar concernvennootschappen en de wederpartij komen overeen dat de verrekeningsbevoegdheid is verruimd en mitsdien wederkerigheid voor verrekening niet noodzakelijk is.
7.9 Ingeval van (aanvraag van) liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen, uit welke hoofde dan ook (inclusief die van de in artikel 7.8 genoemde partijen), bij de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
7.10 Contante betalingen kunnen slechts worden gedaan met inachtneming van de wettelijke eisen en op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Daarbij dient het door ons uitgegeven betalingsbewijs als het enige geldige bewijs van betaling.

Artikel 8: Levertijd, levering, risico
8.1 Levertijden worden in onderling overleg bepaald, echter de door ons opgegeven levertijden en/of opgegeven leveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
8.2 Indien de termijnoverschrijding van de levertijd niet aan ons is te wijten, kan de wederpartij nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien wij een derde, zoals een transporteur, inschakelen voor de uitvoering van een overeenkomst met de wederpartij zijn wij niet aansprakelijk voor schade van de wederpartij in verband met tekortkomingen van deze derde.
8.3 Indien levering geschiedt inclusief transport en/of verscheping  is dat dat transport en / of verscheping voor rekening en risico van de wederpartij. Dit betekent  dat alle kosten in verband met dit transport voor rekening van de wederpartij zijn en de wederpartij het risico draagt van teloorgang, beschadiging en niet tijdige aflevering van het gekochte alsmede het risico dat instanties in verband met dit transport(onvoorziene) kosten in rekening brengen zoals kosten van controle van de zending door de douaneautoriteiten.  Wij sluiten uitdrukkelijk onze  aansprakelijkheid uit  voor alle schade die ontstaat bij het door ons (doen) laden en vervoeren van door ons te transporteren en /of te verschepen zaken voor de gevallen waarbij die schade verband houdt met het ondeugdelijk zijn vastgezet van lading en/of een overschrijding van de maximale aslasten en massa van het bij dit vervoer gebruikte materieel en /of  een overschrijding van de bij het transport en / of de verscheping toegestane afmetingen.
8.4 Indien wij op verzoek van wederpartij voor verzending van de zaken zorgdragen of indien de overeengekomen pariteit van de ICC INCOTERMS deze zorg op ons legt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute te onzer keuze. Een transportverzekering wordt door ons slechts afgesloten indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk met de wederpartij is overeengekomen; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening.
8.5 Minimaal 2 werkdagen voordat het object opgehaald zal worden, dient de wederpartij schriftelijk kenbaar te maken of hij een transportverzekering wenst.
8.6 De levering geschiedt af onze vestiging.
8.7 Indien wederpartij de zaken niet afneemt binnen de overeengekomen termijn danwel verzuimd om ons in de gelegenheid te stellen om de zaken af te leveren, is hij onmiddellijk in verzuim en worden de zaken opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de wederpartij weigert de zaken binnen de door ons gestelde termijn af te nemen zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken, op een door ons te bepalen wijze, te vervreemden, zonder hiervoor tot schadevergoeding gehouden te zijn. Wij zijn gerechtigd onze vordering op de opbrengst te verhalen.
8.8 Het risico van de verkochte producten, machines en voertuigen gaat van ons over op de wederpartij op het moment van levering. In geval van verkoop van een voertuig is de wederpartij verplicht het voertuig vanaf het moment van levering te verzekeren.
8.9 Alle gekochte producten en diensten dienen als geheel te worden afgenomen, een aanbetaling kan niet gebruikt worden om een deel van een order te betalen. Deelleveringen zijn enkel mogelijk door middel van een schriftelijk bevestigde wijziging in de order.
8.10 In beginsel worden machines en voertuigen verkocht zonder registratie en documentatie. De wederpartij dient zelf te beoordelen of de aanwezige dan wel de eventuele door ons te leveren registratie-, machine -,   voertuig- en exportdocumentatie voldoende zijn voor import dan wel registratie in het land van bestemming. Wij zijn hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk dan wel aansprakelijk.
8.11 Indien wij niet beschikken over registratie-, machine-,   voertuig- en/of  exportdocumentatie die door de wederpartij worden gewenst en wij er wel op vertrouwen dat deze documentatie  door ons zal worden verkregen zullen wij een indicatieve datum van binnenkomst aangeven, waaraan geen enkele rechten kunnen worden ontleend door de wederpartij. Mocht wederpartij een machine of voertuig van ons hebben gekocht en alvast in gebruik willen nemen voordat alle documentatie voor handen is, geschiedt dit geheel op eigen risico van wederpartij en eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Boss Machinery B.V.. Het (na)leveren van de betreffende documentatie behelst louter een inspanningsverplichting van Boss Machinery.  

Artikel 9: Garantie, uitsluiting aansprakelijkheid
9.1 Voor gebruikte machines, voertuigen en onderdelen geldt, dat deze zijn verkocht zonder enige vorm van garantie en in een conditie, zoals door wederpartij gezien op de website of op de verkooplocatie en door de wederpartij akkoord bevonden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verborgen of zichtbare gebreken.  Deze uitsluiting van aansprakelijkheid omvat ook aansprakelijkheid voor gevolgschade en algehele of gedeeltelijke  teloorgang van het verkochte als gevolg van de uitwerking van ten tijde van de levering aanwezige verborgen gebreken, bijvoorbeeld voor een grote mechanische schade of vernietigende brand als gevolg van een relatief klein verborgen gebrek zoals een minimaal lekkende brandstofvoorziening.  Op gebruikte machines, voertuigen en/of onderdelen wordt uitsluitend garantie verstrekt indien en voor zover in de verkoopovereenkomst specifiek vermeld is.
9.2 Indien wederpartij een beroep doet op de door ons in de betreffende koopovereenkomst verleende garantie c.q. reclameert, zullen wij de garantie c.q. de klacht beoordelen en zo nodig afwikkelen met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald. Garantie-aanspraken en aanspraken in verband met door de wederpartij gestelde non-conformiteit zijn niet overdraagbaar aan derden. Alle garantieverzoeken c.q. klachten dienen ingediend te worden via info@bossmachinery.nl .
9.3 Alle rechten en aanspraken van de wederpartij in verband met gebreken aan het verkochte vervallen indien zij niet binnen twee maanden na bekendwording met die gebreken een gerechtelijke procedure aanhangig maakt en in ieder geval na drie maanden na aflevering van het verkochte.  

Artikel 10: Machine- en Voertuighistorie
10.1 Wij baseren ons bij het aanprijzen van zaken veelal op eventuele bij de zaken aanwezige  informatie afkomstig van derden en de uiterlijke staat van de zaken. In beginsel controleren wij deze door derden aan ons verstrekte informatie niet op juistheid en voeren wij ook geen (technisch) onderzoek uit. Zo nemen wij geen contact op met dealers teneinde navraag te doen naar de onderhoudshistorie van een machine en demonteren wij geen onderdelen om de staat van een machine te onderzoeken.  Aan fouten of kennelijke verschrijvingen in de op basis hiervan door ons (op onze website) verstrekte informatie kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
10.2 De wederpartij heeft het recht om op eigen initiatief te trachten bovengenoemde gegevens van machine(s) en voertuig(en) te achterhalen. Wij zullen, indien gewenst, daarbij onze medewerking verlenen. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
11.1 Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de producten en/of machines en/of voertuigen, niettegenstaande de feitelijke aflevering, gaat pas over op de wederpartij nadat deze alle vorderingen van ons heeft voldaan betreffende de tegenprestatie van de door ons aan de wederpartij krachtens de overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of de te leveren producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

Artikel 12: Ontbinding
12.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden, waarbij de gehele aanbetaling uit hoofde van annuleringsvergoeding zal worden ingehouden en niet worden gerestitueerd, onverminderd ons recht om aanvullende vergoeding te eisen indien de gemaakte kosten (waaronder leverings-, opslag-, verzekerings- en stallingkosten) hoger zijn dan het aanbetalingsbedrag.

12.2 In gevallen waarbij het voorgaande artikellid  (nog) geen grondslag biedt tot ontbinding van een overeenkomst of een gedeelte daarvan zijn wij tot het moment dat de betreffende zaken en / of diensten zijn (af)geleverd aan de wederpartij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.  Indien wij van dit recht gebruik maken zijn wij daarvoor geen vergoeding aan de wederpartij verschuldigd en evenmin kunnen wij uit dien hoofde schadeplichtig worden jegens de wederpartij.

Artikel 13: Opschorting en retentierecht
13.1 Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de wederpartij niet aan één of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens voor zover dwingendrechtelijke bepalingen ons dit verbieden.
13.2 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de wederpartij waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk onder ons hebben, indien de wederpartij de verplichtingen samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst, of andere met de wederpartij gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk niet voldoet.
13.3 Wij zijn gerechtigd de schade (rentederving daaronder mede begrepen) die wij hebben geleden en de kosten die wij hebben moeten maken ter zake de zorg met betrekking tot de zaken die wij feitelijk onder ons hebben (stalling- en opslagkosten daaronder mede begrepen), te verhalen op de wederpartij.

Artikel 14: Verkoop met inruil
14.1 Indien bij verkoop van een machine en/of voertuig tegen inruil van een machine en/of voertuig de wederpartij in afwachting van de levering het in te ruilen machine en/of voertuig blijft gebruiken, rust op de wederpartij de verplichting als een goed huisvader voor de machine en  /of het voertuig zorg te dragen.
14.2 De in te ruilen machine en/of voertuig  wordt eerst eigendom van ons op het moment dat wij de feitelijke beschikking over deze machine en / of voertuig verkrijgen.
14.3 De in te ruilen machine en /of  voertuig dient vrij van financiering en verplichtingen t.a.v. derden te zijn.
14.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen door de wederpartij aan ons verkochte/ingeruilde zaken compleet te zijn, in goede staat te verkeren en vrij te zijn van verborgen gebreken.
14.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle bij de machine en/of het voertuig horende documenten aan ons overhandigd te worden op het moment dat de machine en/of het voertuig eigendom wordt van ons.
14.6 Tijdens het in lid 1 van dit artikel genoemde gebruik berust het risico voor de machine en/of  het voertuig bij de wederpartij en komen alle kosten met name die van onderhoud en eventuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van verlies, waaronder begrepen het niet (kunnen) inleveren van het geldige complete kenteken- en/of registratiebewijs en eventuele overige officiële documenten, voor rekening van de wederpartij.
14.7 Indien de in te ruilen machine en /of het in te ruilen voertuig naar ons oordeel op het moment dat wij de feitelijke beschikking over die machine en/of dat voertuig krijgen, niet meer in dezelfde staat verkeert als op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, zijn wij bevoegd de inruil te weigeren en voldoening van de overeengekomen koopprijs van de machine en/of het voertuig te verlangen, dan wel het in te ruilen machine en/of voertuig opnieuw te taxeren en de waarde op dat moment in aanmerking te nemen.
14.8 Indien de in te ruilen machine en/of het in te ruilen voertuig naar ons oordeel gebreken vertoont die eerst geconstateerd konden worden na de feitelijke terbeschikkingstelling, doch waarvan naar objectieve maatstaven vaststaat dat die gebreken reeds aanwezig waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, dient de wederpartij de schade die daardoor ontstaat voor ons aan ons te vergoeden. Onder schade wordt vermindering van de taxatiewaarde begrepen.

Artikel 15: Overmacht
15.1 In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn wij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft.
15.2 Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: - indien de productie cq toelevering van een bepaalde zaak wordt gestaakt; - indien wij aan de wederpartij een nog in te ruilen machine en/of voertuig hebben verkocht en deze machine en/of dit voertuig door omstandigheden die ons niet aangerekend kunnen worden, niet aan de wederpartij geleverd kan worden; - verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, waaronder (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand, diefstal en ander ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leverancier(s).
15.3 Indien de fabrikant, importeur of toeleverancier modificaties of (constructie) wijzigingen aan een product aanbrengt, behouden wij ons het recht voor het gewijzigde product te leveren, mits het gewijzigde product ten minste de normale gebruikseigenschappen bezit als het oorspronkelijke product, alsmede de bijzondere gebruikseigenschappen, indien en voorzover schriftelijk tussen ons en de wederpartij is overeengekomen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
16.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze leidinggevenden (leidinggevende ondergeschikten daaronder begrepen) is onze aansprakelijkheid uitgesloten, ongeacht of die vordering is gebaseerd op een met ons gesloten overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins.
16.2 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten en kosten in verband met de huur van vervangende  machines en/of voertuigen.
16.3 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid voorts beperkt tot de prijs waarvoor de wederpartij het product heeft gekocht, dan wel tot een bedrag dat door de wederpartij voor de opdracht is betaald, althans tot maximaal de dagwaarde van het betreffende voertuig.
16.4 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werkzaamheden welke niet behoren tot onze normale werkzaamheden en door ons bij wijze van service op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij worden verricht. Deze werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de wederpartij. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de onjuistheden in kosteloze adviezen.

Artikel 17: Afwijkende bedingen
17.1 Indien bij verkoop van bepaalde producten van ons bijzondere voorwaarden van ons zijn overeengekomen, prevaleren deze bijzondere voorwaarden voor zover ze betrekking hebben op die bepaalde producten, indien ze in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden zouden ontstaan. Voor het overige behouden deze algemene voorwaarden hun geldigheid.

Artikel 18: Verwerking gegevens
18.1 De gegevens van de wederpartij worden door ons verwerkt. Tevens zijn wij gerechtigd deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreft zijn dat verwerkingen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kunnen wij de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens de wederpartij nakomen, optimale service verlenen, de wederpartij tijdig voorzien van productinformatie en van gepersonaliseerde aanbiedingen. Indien het de verwerking van persoonsgegevens betreft ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de wederpartij bij ons aangetekende verzet gehonoreerd.
18.2 De wederpartij is ervan op de hoogte dat door ons verkochte machines en voertuigen uitgerust (kunnen) zijn met softwaresystemen, die informatie over het voertuig opslaan. De wederpartij vrijwaart Boss Machinery B.V. van enige aansprakelijkheid hieromtrent.

Artikel 19: Sancties
19.1 De wederpartij verklaart de bij Boss Machinery B.V. gekochte goederen niet te wederverkopen aan partijen die zijn opgenomen op de EU sanctielijsten en/of de OFAC Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN).

Artikel 20: Toepasselijk recht, bevoegde rechter en forumkeuze
20.1 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
20.2 Op alle met ons gesloten overeenkomsten en alle (overige) rechtsbetrekkingen tussen ons en de wederpartij, is het Nederlands recht van toepassing.
20.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst worden, voor zover dwingend rechtelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten, uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerecht in het arrondissement van onze vestigingsplaats.